ใบสมัครเข้าประกวดรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2020”

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลประกอบการ

ปี 2561 (ถ้ามี) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
รายได้
กำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความเป็นเลิศ

ผลที่ได้รับ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลประกอบอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณธนิต แกล้วเดชศรี ผู้ประสานงานโครงการ THAILAND TOP SME AWARDS 2020
โทรศัพท์ 02-642-3400 ต่อ 3200 , 081-8180697